Thursday, March 15, 2012

Previu 25 buku kecil cili Padi - 8

Raf`ul Malam
Buku #8
Jodol Indo: Membela Kehormatan Ulama
Pengarang:  Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyah al-Harani (w.728H)
Jodol asal: Raf'ul Malaam `anil A'immah al-A'laam, "Menghilangkan Celaan dari Imam-imam Terbilang"  ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام. المؤلف, شيخ الإسلام ابن تيمية )
Manhaj Penulis: Salafiyah, hadis dan atsar, Hanabilah
Genre: Akhlak
Kategori: Arab, terjemahan Indo
Penerbit asal: Maktab Islami, Beirut (1992)
Muhaqqiq Arab: syaikh Zahir al-Syuwaisy.
Penerbit Indo: at-Tibyan 1420H
Penterjemah: Umar Basyir al-Medani
PDF/e-Book: Ada (waqfeya website)
ms: 143  saiz: 12cm X 18 cm
Harga RM 7.80
======================Sinopsis
Inilah adab dan akhlak kita dengan para Ulama' terutamanya para Imam-imam Mujtahidin. Ketika Syaikhul Islam melihat zamannya, di mana manusia bermadzhab-madzhab, bertareqat, beraliran, berhizbi, dan masing-masing berbangga dengan aliran mereka dan lantas masing-masing mencela ulama' yang tidak sealiran dengan mereka. Kitab kecil ini syaikhul Islam mengajar kita semua akan perlunya menyintai semua ulama' dan memberi wala' kepada mereka dan beliau menceritakan rahsia kenapa para Imam itu berselisih di antara satu sama lain. Perselisihan mereka adalah sesuatu yang tidakdapat dielakkan.
Pertama: perselisihan dalam bidang hadis:
 • hadith tidak sampai kepada sebahagian mereka
 • hadith itu sampai, tapi tidak sahih menurut piawaiannya
 • hadith ahad vs mutawatir di mana sebahgian ulama tidak berhujah dgn hadis ahad dalam akidah
 • dia lupa keujudan sebahagian hadis yang sahih
 • sebahgian mengkritik matan hadis yg dianggap ganjil atau pelik
 • isu maksud umum dan khusus sesebuah hadis
 • ada hadis yg mansukh di sisinya
 • di sisi mereka ada hadis yg bercanggah dengan isi al-Qur'an
Kedua: Menyelami perbezaan pendapat di kalangan fuqaha'
Bab ini, syaikhul Islam menyelami lagi bagaimana dan kenapa berlaku perbezaan di kalangan fuqaha' seputar metod mereka beristinbath (mengeluarkan) terutamanya bab hukum halal dan haram:
 • keumuman dalil dan hubungan dengan Qias
 • Takwil yang menyalahi kaedah
 • meninggalkan hadis sahih dan sebabnya
 • piawaian yang harus dicapai oleh seorang mujtahid
 • polemik hadis Ahad
 • dalil yg bersifat qat'iyah (pemutus)
 • istinbat hadis2 halal dan haram
 •  bagaimana berdalil dengan Ijma'
Kitab yg mesti milik untuk anda demi menyayangi ulama' dan menghindari budaya memperleceh ulama'.

No comments: